- LAISTER EGONGO GARA ZUEKIN -

Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK) sortzen da. Organo tekniko profesional bat izango da Institutua, eta haren helburu nagusia zeharkako oinarrizko gaitasun berriak eskuratzeko bidean aurrera egitea izango da, Lanbide Heziketako prestakuntza-zikloak egiten dituzten ikasleen sormenezko pentsaera sustatzeko, teknologia aurreratuak erabiliz eskuz sortzeko guneak garatzeko eta sorkuntza-esparru berrietan ekintzailetza dinamizatzeko.

Ikertzeko eta irakaskuntzari laguntzeko zerbitzu bat izango da Institutua, eta, alde organikotik, hezkuntza-gaien eskumena duen sailaren barruan Lanbide Heziketaren eskumena duen sailburuordetzara atxikita egongo da; hau da, alde organiko eta funtzionaletik, haren mendean beteko ditu dekretu honek zehazten dituen eginkizunak.

- PRONTO ESTAREMOS DISPONIBLES -

Se crea el Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional, Ideatk, como órgano técnico profesional cuyo principal objetivo es avanzar hacia la adquisición de nuevas competencias básicas transversales con el fin de conseguir fomentar el ámbito del pensamiento creativo en el alumnado que curse los ciclos formativos de formación profesional, desarrollar espacios creativos de producción artesanal con tecnologías avanzadas, así como dinamizar el emprendimiento en nuevas áreas creativas.
El Instituto tiene naturaleza de servicio de investigación y apoyo a la docencia y queda adscrito orgánicamente a la viceconsejería competente en materia de formación profesional del Departamento competente en materia de educación, dependiendo orgánica y funcionalmente de ésta en el desarrollo de las funciones que se determinan en el presente Decreto.